Privacyverklaring

Hieronder vind u een versimpelde versie van ons privacyreglement. Als u een volledige versie in wilt zien, stuurt u een e-mail naar: info@komunazorg.nl

Komunazorg hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Komunazorg omgaat met uw persoonsgegevens.

Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Komunazorg houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ( kortweg AVG)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Te allen tijde u schriftelijk om uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor het beoogde doel;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Geen persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming doorgeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.(denk hierbij aan misdrijven)

Als Komunazorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy verklaring vragen heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Komunazorg
Zuiderweg 20
1674 PR Opperdoes
tel. 0227-821378
info@komunazorg.nl ter attentie van dhr. M.Jacksteit

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Komunazorg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het beoordelen van de ondersteuningsvraag en intake resulterend in een overeenkomst en zorgplan;
 • het afwikkelen van betalingsverkeer van en naar cliënten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • serviceverlening aan cliënten en verwanten
 • het aanleveren van data aan CAK ten behoeve van de eigen bijdrage

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de met u aangegane overeenkomst :

 1. Voor- en achternaam
 2. Geboortedatum, -land en -plaats
 3. Nationaliteit
 4. Geslacht
 5. Contact- en adresgegevens
 6. Burgerservicenummer
 7. Bankgegevens
 8. Correspondentie
 9. Gezondheidsgegevens
 10. Beschikkingen of indicaties

Tijdens ons registratieproces stellen wij uw identiteit vast aan de hand van een origineel identificatiebewijs.

Verstrekking aan derden

 

Hoe verwerkt Komunazorg mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen en verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen met uw toestemming en indien dit noodzakelijk is om onze zorg/dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, dan wel wettelijk verplicht is.

Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken. Gegevens worden aan derden uitsluitend via veilige communicatiemiddelen verstrekt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een derde die voor ons persoonsgegevens verwerkt. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat deze derde zorgvuldig met uw gegevens omgaat. We sluiten met die bedrijven een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Komunazorg maakt gebruik van Burgerservicenummers, en conformeert zich aan de AVG. Komunazorg maakt gebruik van Qurentis voor haar digitale verwerking van klantgegevens en deze organisatie is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Op de zelfstandige computers waarop door de medewerkers klantgerichte werkzaamheden worden verricht mogen en worden geen privacygevoelige gegevens worden opgeslagen.

Hoe lang bewaart Komunazorg mijn gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Sommige gegevens zijn wij wettelijk verplicht om een bepaalde minimumperiode te bewaren. In het verwerkingsregister dat door Komunazorg wordt bijgehouden worden de bewaartermijnen gedetailleerd beschreven.

Welke rechten heeft u?

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren of verwijderen. Een overzicht van de gegevens kunt u opvragen via info@komunazorg.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Waarom Komuna Zorg?
 1. Het resultaat van jarenlange ervaring in de zorg

 2. Wij streven naar maximale zelfstandigheid van clienten

 3. Transparant en samenwerkingsgericht

 4. Betrokken professionaliteit staat altijd voorop!

 • Ik zal mij even voorstellen: Ik ben Wouter Ross en werkzaam bij Komunazorg & ga met plezier te werk. Dit komt omdat Komunazorg een heel leuk bedrijf is.Komunazorg staat 24 uur per dag klaar voor cliënten. Wij werken met elkaar aan de toekomst. De cliënten staan hier in centraal maar ook het personeel.

  Wouter Ross

  Wouter
 • Als cliënt: erg blij met de zorg . Ze gaan goed te werk ik ben al sinds mijn tiende bekend met de werkwijze en heb enorm veel geleerd.

  Als stagiaire: Leuk bedrijf. Altijd gezellig met collega’s en ontzettend leuk om de cliënten blij te zien

  Raisa