Clientenraad

Inleiding

Bij de opzet van de cliëntenraad binnen de Komunazorg is de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen(WMCZ) uit 1996 het uitgangspunt. Deze wet is opgesteld om de medezeggenschap van cliënten van instellingen met betrekking op het terrein van maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg te bevorderen.(Denk hierbij aan het meepraten over het bestuurlijk reilen en zeilen binnen Komunazorg zoals het beleid op het gebied van veiligheid, hygiëne, maar ook medezeggenschap bij evenementen zoals activiteiten en vakanties.)

Door de specifiek complexe beperkingen van de cliëntengroep van Komunazorg en om de cliëntenraad daadwerkelijk een meerwaarde voor alle cliënten te laten zijn is een coach benoemd.De coach ondersteunt de door de cliëntengroep gekozen voorzitter en is samen met de cliëntenraad verantwoordelijk voor een gestructureerde planning en verloop van vergaderdata, vergaderingen, vergaderagenda’s etc.

NB: De coach ondersteunt, adviseert en informeert maar mag onder geen beding doorslaggevend zijn bij, door meerderheid gesteunde stellingen en of keuzes van de cliëntenraad. De coach is het aanspreekpunt voor de cliëntenraad als het gaat om beleid van Komunazorg. De coach zal tevens als doorgeefluik naar de directie dienstdoen.

 

Evaluatie

Een jaar na de samenstelling van de cliëntenraad wordt een evaluatie gepland. Animo, effectiviteit, meerwaarde en haalbaarheid van een cliëntenraad zijn hierbij de meet en bespreekpunten.

 1. Wanneer de bovenstaande punten, onderbouwt als positief worden beoordeelt is de raad in opzet geslaagd en zal de cliëntenraad als zodanig blijven bestaan en functioneren.
 2. Wanneer er uit de evaluatie haalbare verbeterpunten zichtbaar worden om de cliëntenraad beter te laten functioneren, worden deze toegepast en wederom na een vastgesteld tijdsbestek geëvalueerd..
 3. Wanneer de meerderheid van de bovenstaande punten, onderbouwt als negatief worden beoordeelt is de cliëntenraad in opzet mislukt en zal deze voor een nog nader te bepalen tijdsbestek worden ontbonden. Het onderbouwde oordeel van de evaluatie zal worden gebruikt om een andere werkwijze of medezeggenschap voor de cliënten van Komunazorg te ontwikkelen.

NB: Bij een voortzetting van de cliëntenraad zal vanzelfsprekend  elk volgende jaar een evaluatie worden gehouden om de kwaliteit en de bovenstaande punten te waarborgen.

 

Samenstelling van de cliëntenraad

Komunazorg heeft in beginsel besloten de cliëntenraad uit vijf gekozen personen te laten bestaan. Deze worden benoemd voor een periode van een jaar.

 1. Een gekozen voorzitter
 2. Vier gekozen leden

 

Grondrechten cliëntenraad

 1. recht op informatie
 2. recht op overleg
 3. recht om te adviseren
 4. recht van enquête
 5. invloed op samenstelling bestuur*

1. Cliëntenraad en recht op informatie
De cliëntenraad heeft informatie nodig om mee te kunnen praten over het beleid van Komunazorg. Komunazorg moet de cliëntenraad de informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
2.Cliëntenraad en recht op overleg
De cliëntenraad overlegt met de directie over het beleid van Komunazorg. De coach is hierbij het aanspreekpunt voor de cliëntenraad.
3. Cliëntenraad en recht om te adviseren
De cliëntenraad mag altijd een advies uitbrengen aan de directie van Komunazorg, gevraagd en ongevraagd. Dit is het adviesrecht. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen moet Komunazorg de cliëntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht.
4. Cliëntenraad en recht van enquête
Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid, dan kan ze de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen om dit nader te onderzoeken. De Ondernemingskamer beslist of ze een onderzoek instelt.
5. Invloed op samenstelling bestuur of toezichthoudend orgaan*
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. De cliëntenraad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als bestuurslid.

 

*Bij de opzet van de cliëntenraad is het recht om invloed te hebben op de samenstelling van het bestuur, het eerste jaar buiten beschouwing gelaten omdat in eerste instantie gekeken wordt naar de competenties van de cliënten met hun specifieke complexe beperkingen binnen de doelgroep van Komunazorg.

NB Dit punt maakt tevens onderdeel uit van de eerste evaluatie. Wanneer blijkt dat bij de cliënten hiervoor niet aan te leren vaardigheden ontbreken wordt als alternatief gekeken naar de bereidwilligheid van diens wettelijke vertegenwoordigers.

Waarom Komuna Zorg?
 1. Het resultaat van jarenlange ervaring in de zorg

 2. Wij streven naar maximale zelfstandigheid van clienten

 3. Transparant en samenwerkingsgericht

 4. Betrokken professionaliteit staat altijd voorop!

 • Ik zal mij even voorstellen: Ik ben Wouter Ross en werkzaam bij Komunazorg & ga met plezier te werk. Dit komt omdat Komunazorg een heel leuk bedrijf is.Komunazorg staat 24 uur per dag klaar voor cliënten. Wij werken met elkaar aan de toekomst. De cliënten staan hier in centraal maar ook het personeel.

  Wouter Ross

  Wouter
 • Als cliënt: erg blij met de zorg . Ze gaan goed te werk ik ben al sinds mijn tiende bekend met de werkwijze en heb enorm veel geleerd.

  Als stagiaire: Leuk bedrijf. Altijd gezellig met collega’s en ontzettend leuk om de cliënten blij te zien

  Raisa